Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pénzügyi Bizottság összetétele és feladatai

Madocsa Község Önkormányzata Szervezeti- és Működési Szabályzatának 90. § (1) bekezdés szerint A képviselő-testület állandó bizottságként Pénzügyi Bizottságot működtet. A bizottság tagjainak száma 5 fő, melyből 3 fő képviselő és 2 fő nem önkormányzati képviselő tag.

A bizottság elnöke:      Törjék Gábor Ferenc – képviselő

A bizottság tagjai:        Komáromi József – képviselő

Magyar István – képviselő

Komáromi Éva – külső tag

Wolf Istvánné – külső tag

A Bizottság rendes üléseit általában a képviselő-testületi ülést megelőzően 16:00-kor tartja. A Bizottság ülései alapvetően nyilvánosak, bizonyos esetekben a Bizottság dönthet zárt ülés elrendeléséről.

Fontos, hogy a Bizottság határozatot nem hoz, csupán véleményt alkot az egyes napirendi pontokról, amelyet aztán a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület számára ismerteti. A képviselő-testület a Bizottság véleményének figyelembevételével meghozza döntését az adott témában.

A Pénzügyi Bizottság főbb feladatai közé tartozik a képviselő-testület elé kerülő gazdasági, vagyoni, adó és költségvetési kérdések véleményezése, a településkép védelméről szóló napirendek tárgyalása.

Véleményezi mindazon önkormányzati rendelet-tervezeteket, határozati javaslatokat, amelyek az önkormányzat költségvetéséből forrást igényelnek, véleményezi a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata tervezetét, figyelemmel kíséri annak gyakorlati megvalósulását, javaslatot tesz a módosítására, kiegészítésére vagy új szabályzat alkotására.

A Bizottság vizsgálja a hatályos rendeletek végrehajtását, szükség szerint javasolja a rendeletek módosítását, kiegészítését, hatályon kívül helyezését, új rendeletek alkotását, véleményezi a helyi népszavazással kapcsolatos előterjesztést.

Vizsgálja az önkormányzati képviselők, a polgármester, az alpolgármester összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeit, ellátja a polgármester, az alpolgármester és az képviselők, nem képviselő bizottsági tagok (külső tagok) vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat.

Mindezeken túl figyelemmel kíséri az állampolgárok panaszainak és közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak intézését.

A Bizottság ülésein minden érdeklődőt szeretettel várunk!

                                                                                                                                         Törjék Gábor Ferenc

                                                                                                                                              bizottsági elnök