Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lakossági Tájékoztató – Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Madocsa Község Önkormányzata által fenntartott Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsődébe a 2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozásra a következő időpontokban kerül sor:

 

    1. április 14. (szerda) 08.00 -12.00 óra és
    2. április 15. (csütörtök) 13.00 – 17.00 óra.

 

A beiratkozás helye: a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde épülete (címe: 7026 Madocsa, Paksi út 19., illetve a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel elektronikus úton (madocsaovi@gmail.com) vagy telefonon (75/330-074) történik a beiratkozás.

 

Az óvoda felvételi körzete: Madocsa község közigazgatási területe

 

Kérjük a kedves szülőket, hogy a beiratkozásra vigyék magukkal az alábbi okmányokat:

  • gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az oktatási hivatalt.

 

Az Nkt. 49. § (1)-(3) bekezdése alapján:

(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

 

A Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirata szerint:

– az óvoda biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával a szakértői véleményt.

– az óvoda nemzetiségi nevelést nem folytat.

 

A Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde napi nyitva tartásának rendje: hétfőtől péntekig reggel 06.30 órától – 16.30 óráig tart nyitva.

 

Az óvoda vezetője 2021. június 1-ig dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt.

 

A jelentkezés elutasítása esetén az óvodavezető döntésének kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet az óvodához kell benyújtani, de a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (székhely: 7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5.; Madocsai Kirendeltség: 7026 Madocsa, Fő utca 24.) kell címezni.

 

Kérem a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

 

Madocsa, 2021. 03. 08.

 

 

Baksa Ferenc s.k.

polgármester

 

 

Tetszik? Ossza meg másokkal is!